కరోనా భూతం

కరోనా భూతం

– డా. జి.వి. కృష్ణయ్య

          అమ్మో కరోన భూతం…. అది

          కాటువేసిందంటె కాటికెపోతావు..                                            ॥ అమ్మో ॥

          ఎటునుండి వస్తాదొ యాడపొంచున్నాదొ

          ఎవడీకి తెలియాదు జాగ్రత్తగుండాలి

          పక్కలొ బల్లెంల ప్రక్కనె వుంటాది

          ఆదమరిచామంటె కాటేసిపోతాది….                                          ॥ అమ్మో ॥

          చెప్పింది వినకుండ వీధుల్లోకొస్తావు

          ప్రాణాలమీదికి తెచ్చుకుంటావేర

          పోలీసు చెబుతుంటె పెడచెవిన పెడతావు

          బుద్ధిలేదా నీకు మందబుద్ధీ వెదవ                                           ॥ అమ్మో ॥

          భూలోకమందున్న ప్రాణదాతలు వాళ్ళు

          ఆలుబిడ్డలనొదిలి సేవ సేస్తున్నారు

          వైద్యులు చెప్పింది శ్రద్ధగ వినుకోర

          చావుతొ నీకు చెలగాటమొద్దుర….                                           ॥ అమ్మో ॥

          అంటురోగాలకు బంటుల్లా నిలబడి

          సందుగొందులు తిరిగి చెత్తతీస్తున్నారు

          పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ప్రాణాలు బిగపట్టి

          కంటిరెప్పలై కాపాడుతున్నారు….                                           ॥ అమ్మో ॥

          దేశదేశాలన్ని దిక్కుతోయక నేడు

          బిక్కముఖంతో చుక్కలు చూస్తున్నాయి

          ధనిక పేద తేడ వైరస్‌కుండదు

          తేలిగ్గ చూశావ తాటతీసి పోద్ది                                                ॥ అమ్మో ॥

          అందుకే….

          చేతుల్ని కడగండి మాస్కుల్ని పెట్టండి

          శానిటైజర్‌తో శుభ్రంగ తుడవండి

          భౌతిక దూరాన్ని పాటించితీరాలి

          కరోన భూతాన్ని దూరంగ తరమాలి….    ॥ కరోన ॥ 2

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account