నేనెవరిని?

నేనెవరిని?

– ‘బాలబంధు’ అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు

          చిట్టి చిట్టి పాపలార

          చెప్పండీ నేనెవరిని?                    ॥

          మురికి అయితె తెల్లగాను

          మురికి పోతె నల్లగాను

          రూపు దాల్చుచుండు నేను

          చూపరులకు చోద్యముగను       ॥

          మూడు అక్షరాలు వున్న

          ముచ్చటైన మాట నేను!

          తిప్పి చదువ, ఇల్లు గట్ట

          ఒప్పిదమగు కొయ్యనగుదు       ॥

          ఆ కాలంలో దిద్దిరి

          అక్షరాలు ఇసుకలోన!

          అక్షరాలు దిద్ద నేడు

          అవసరమయ్యాను నేను           ॥

          ‘మాట్లాడను’ అనే మాట

          మరోలాగ అని చూడుడు!

          నే నెవరినొ వివరంగా

          నేనె చెప్పినట్లుండును             ॥

          తెలియలేద ఇప్పటికీ?

          తెలిపెద నేనే ‘పలకను’             ॥

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account