అయినోల్లకి కంచాలు కానోల్లకి ఆకులు

– గౌరీశంకర్           ‘నారాయణా ఏవైందిరా అందరూ అలా గాభరా పడతన్రు?’ ఆదుర్దాగా అడిగాడు గోపాలం.           మన కిష్ణగాడు పురుగుల మందు తాగీసేడ్రా!           అమ్మమ్మ! అంత కస్టం ఏటొచ్చిందిరా ఆడికి!           ‘‘నీకెప్పుడూ సెప్పనేదేటి? ఈడు గాజువాకలో ఒక ఆసామీ దగ్గిర సీటీ కట్టేవోడు. ఆడీ కరోనా అడావిడ్లో జెండా ఎత్తీసి, కరోనా కంటే పెద్ద జబ్బులొచ్చీలా సేసి ఎల్లిపోండట….’’           ‘అయితే…. సచ్చిపోడవేనేట్రా అన్నిటికీ మందు…..?’           ‘కూతురు పెల్లి సెయ్యనీకి అయిదు
Complete Reading

– సహచరి             వాళ్ళు విమానాల్లో విహరించే వాళ్లకు             రన్‌వేలు నిర్మించే వలస జీవులు….             వాళ్ళు రైలు బోగీలకు పట్టాలేసి             రహదారుల్ని నిర్మించిన బడుగుజీవులు             వాళ్ళు కాళ్ళు తడవకుండా బడాబాబుల్ని             సముద్రాలు దాటించగల శ్రమజీవులు….             ఫ్యాక్టరీల పొగగొట్టాలే ఊపిరితిత్తుల్లా             ఉఛ్వాస నిశ్వాసాల్లో విషవల(స)యంలో రాలిపోయి..             తెగిపడిన విగత జీవులు వాళ్ళు             కళ్ళు తడుపుకుంటూ కడుపు కాల్చుకుంటూ             సకల సంపదల సృష్టికర్తలు వాళ్ళు..            
Complete Reading

Create Account



Log In Your Account