సకల జీవుల పూదోటరా నేల

సకల జీవుల పూదోటరా నేల

వంగర లక్ష్మీకాంత్

తెల్ల తుమ్మ   తంగేడు  కరక్కాయ ఊటలో

ఊరివచ్చిన  తోలు చెప్పులా

వైరస్సు  ధూళి  మహా సముద్రంలో

మునిగినాని  – ఈదివచ్చిన వాడా

వీరుడా – శూరుడా – మానవుడా!

కాష్టంబూడిద వళ్ళంతా పులుముకున్న శివుడిలా

సూక్ష్మక్రిమిసున్నం లోపలాబయటా

తాపడం  వేసుకుని ఊరేగుతున్న 

నవ్య రుద్రుడివిరా నువ్వు

వీరుడా – శూరుడా – మానవుడా!

కరోనా’  చిన్న దుమ్ము కణం

దాన్ని చూసి  కటకటగడబిడ, యెబ్బే!

నిలబడి కట్టడి పెట్టలేకబేర్మని

నిన్ను నువ్వే కట్టేసుకున్నావా ?

వీరుడా – శూరుడా – మానవుడా!

సకల జీవులకుఏక కణులకంటె ముందే పుట్టిన

నీ తాతకు తాత  – ముని  ముత్తాత

అల్పనిర్జీవజీవి’ , ఒట్టు! నీ తోబుట్టువే

నీకెందుకు ఖేదం మిగిల్చింది?

వీరుడా – శూరుడా – మానవుడా!

మట్టిని  మట్టిగా  – జీవిని జీవిగా జీవించనిచ్చావా?

ఆకలిఅడవి–  ఆకాశంలోని చందమామ

నీ లాభాల పరుసవేది అయిన  వేళ

నీవొక్కడివే సుఖంగా ఎలా బ్రతుక గలవు ?

వీరుడా – శూరుడా – మానవుడా!

స్వేచ్ఛ గా పుట్టి సంకెళ్ళలో ఉన్నవాడా

బహిరంగ జైళ్ళలో మగ్గుతున్న మానవుడా

స్వగృహ నిర్బంధం –  భౌతిక దూరం

పిరికి మందు – ఇప్పుడు నీకెందుకు?

వీరుడా – శూరుడా – మానవుడా!

రేచువలె –  త్రాచువలె తరిమికొట్టి

మిసైలు వలే ధ్వంచించి  –  కణం కణానికి

శత్రు దుర్భేద్య  దుర్గం కట్టి కరోనాకి  బహిరంగ ఖైదు

ఇవ్వగల  ఏకైకశక్తిఎందుకు నీలో నిదురిస్తున్నది ?

వీరుడా – శూరుడా – మానవుడా!

లాభాల దండుకు ఆరోగ్యం అంగడి సరుకు

అందుకే నీతోబుట్టువును నీకే శత్రువుగా నిలబెట్టింది

నువ్వు మునకలేసిన మహాసముద్రం

విషపు క్రిముల  పుట్టగా ముందుకు నెట్టింది 

వీరుడా – శూరుడా – మానవుడా!

సార్సుమెర్సు –  ఎబోలాకరోనా పేరేదైనా  వైరస్సే

అది  ‘అల్ప  – నిర్జీవజీవిజీవనయాత్రే

దాన్ని నిలేసేది – తోకలు కత్తిరించేది

రోగ నిరోధక శక్తి –   ప్రజారోగ్య యుక్తి

వీరుడా – శూరుడా – మానవుడా!

శక్తి  – యుక్తులను  హరించిన లాభాల  దండు

అడ్డమై నిలిచి ఉన్నది,  దాని నడ్డి విరుచు

వైరస్సు దండు కట్టిందినువ్వు భుజం కలుపు

వైరస్సు  –  సూక్ష్మజీవుల –  సకల జీవుల  పూదోటరా నేలావీరుడా – శూరుడా – శ్రామికుడా!

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account